Šiomis Taisyklėmis reglamentuojama naudojimosi interneto svetaine StatybosZurnalas.lt tvarka, taip pat svetainės naudotojų teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos nuostatos.

Svetainę tvarko ir administruoja Cotenders UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 303488967, kurios registruota buveinė yra T. Ševčenkos g. 19, LT-03111 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Naudodamasis svetaine, Paslaugų naudotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

I. Pagrindinės taisyklėse naudojamos sąvokos

1. Elektroninis statybos darbų žurnalas – elektronine forma interneto svetainėje StatybosZurnalas.lt pateikiamos statybos darbų žurnalo formos, atitinkančios teisės aktų keliamus reikalavimus. Šio žurnalo pildymo, įrašų tikrinimo, kontrolės bei naudojimo tvarka nesiskiria nuo teisės aktuose nustatytos statybos darbų žurnalo naudojimo tvarkos.

2. Laiko žyma – laiko žymų tarnybos saugiu elektroniniu parašu pasirašyta duomenų struktūra, naudojama kaip duomenų egzistavimo iki žymoje nurodyto laiko momento įrodymas.

3. Paslaugų teikėjasCotenders UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 303488967, kurios registruota buveinė yra T. Ševčenkos g. 19, LT–03111 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

4. Paslaugų naudotojas – bet kuris statybos dalyvis, kuris savo vardu (jei jis yra fizinis asmuo) arba pagal suteiktus įgaliojimus statybos dalyvio (juridinio asmens) vardu naudoja Elektroninį statybos darbų žurnalą interneto svetainėje StatybosZurnalas.lt.

4.1. Paslaugų naudotojo administratorius – fizinis asmuo, projekte turintis visas sistemoje numatytas Paslaugų naudotojo teises (tarp jų ir – paskirti kitus asmenis Paslaugų naudotojais Projekte).

4.2. Paslaugų naudotojo atstovas / Atstovas – fizinis asmuo, kuriam Paslaugų naudotojo administratorius suteikė atitinkamas Paslaugų naudotojo teises ar įgaliojo atlikti atitinkamus veiksmus, susijusius su Paslaugų naudojimu.

4.3. Paslaugų gavėjas – Paslaugų naudotojas – statytojas (užsakovas), kurio sprendimu pasirinktame statybos objekte yra naudojamas Elektroninis statybos darbų žurnalas ir kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nuosavybės teise priklauso konkretaus Projekto Elektroninis statybos darbų žurnalas.

4.4. Inspektuojanti institucija – Paslaugų naudotojas-valstybinė statybos priežiūros funkcijas arba statinio saugos ir paskirties reikalavimų funkcijas pagal teisės aktus vykdanti institucija.

4.5. Kai Taisyklių nuostatos taikomos visiems Paslaugų naudotojams vartojama sąvoka „Paslaugų naudotojas“, o tais atvejais, kai Taisyklių nuostatos taikomos Paslaugų naudotojo administratoriui arba tik Paslaugų naudotojo atstovui/Atstovui arba tik Paslaugų gavėjui arba tik Inspektuojančiai institucijai, atitinkamai vartojamos sąvokos „Paslaugų naudotojo administratorius“, „Paslaugų naudotojo atstovas/Atstovas“, „Paslaugų gavėjas” „Inspektuojanti institucija“.

5. Paslaugos:

5.1. Naudojimo paslaugos: Paslaugų teikėjo teikiamos elektroninės paslaugos, suteikiant galimybę Paslaugų naudotojui šių Taisyklių nustatyta tvarka interneto svetainėje StatybosZurnalas.lt naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą, jį pildyti, pasirašyti, prisegti dokumentus, tikrinti, gauti bei kitaip valdyti jo informaciją sutinkamai su teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų žurnalo naudojimą;

5.2. Saugojimo paslaugos: galutinai suformuoto ir užbaigto Elektroninio statybos darbų žurnalo su jame atliktais įrašais saugojimo paslaugos šiose Taisyklėse arba Sutartyje su Paslaugų gavėju nustatytą laikotarpį.

6. Projektas – kiekvienam atskiram statiniui pagal išduotą statybos leidžiantįjį dokumentą Sistemoje sukurtas elektroninis statybos darbų žurnalas.

7. Sistema – Paslaugų teikėjo valdoma interneto svetainė StatybosZurnalas.lt, kurioje Paslaugų teikėjas teikia šiose Taisyklėse nurodytas Paslaugas.

8. Sutartis – sutartis sudaryta tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl elektroninio statybos darbų žurnalo sukūrimo, apmokėjimo ir saugojimo sąlygų.

9. Taisyklės – šios Elektroninio statybos darbų žurnalo naudojimo taisyklės.

10. Sąvokos, nurodančios statybos dalyvius (statytojas, rangovas, techninis prižiūrėtojas ir kt.) šioje Sutartyje bei Sistemoje yra naudojamos LR statybos įstatyme apibrėžta šių sąvokų prasme.

II. Taisyklių objektas

11. Taisyklės reglamentuoja paslaugų, teikiamų naudojantis Elektroniniu statybos darbų žurnalu Sistemoje sąlygas ir tvarką.

12. Priklausomai nuo statybos dalyvio statuso ir pagal teisės aktus jam suteikiamų teisių bei nustatytų pareigų, Paslaugų naudotojas turi teisę naudotis visomis arba dalimi Paslaugų.

III. Naujo vartotojo registracija sistemoje

13. Kiekvienas Paslaugų naudotojas, prieš pradėdamas naudotis Sistema ir Paslaugomis ar jų dalimi, turi užsiregistruoti ir sukurti savo asmeninę paskyrą Sistemoje, atlikdamas šiuos privalomus veiksmus:

13.1. suvesti registracijos metu nurodytus duomenis (savo elektroninį paštą) bei sukurti savo slaptažodį;

13.2. patvirtinti savo elektroninį paštą (po to, kai registracijos patvirtinimo žinutė yra išsiunčiama Paslaugų naudotojo nurodytu elektroniniu paštu);

13.3. patvirtinti, kad Paslaugų naudotojas susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir sutinka jų laikytis;

13.4. patvirtinti, kad Paslaugų naudotojas susipažino su galiojančiais statybos darbų žurnalo pildymo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

13.5. identifikuotis Sistemoje kvalifikuoto elektroninio parašo pagalba;

13.6. patikslinti savo asmeninę informaciją (jei reikia);

13.7. patvirtina, jog sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Paslaugų teikimo tikslais;

13.8. patvirtina sutikimą konkrečiame Projekte naudoti Elektroninį statybos darbų žurnalą (t.y. sutinka dėl to, jog statybos darbų žurnalas būtų naudojamas elektronine forma) bei teikti ir gauti savo paskyroje visą informaciją susijusią su Elektroniniu statybos darbų žurnalo pildymu.

14. Paskyra yra sukuriama Paslaugų naudotojui kaip fiziniam asmeniui. Vienas fizinis asmuo gali sukurti tik vieną paskyrą Sistemoje.

15. Jei fizinis asmuo Paslaugomis ketina naudotis kaip juridinio asmens atstovas, tokiu atveju asmuo sutikdamas su šiomis Taisyklėmis patvirtina, kad jis yra juridinio asmens tinkamas ir įgaliotas atstovas Sistemoje pateikdamas tai patvirtinantį įgaliojimą arba būdamas paskirtas Paslaugų naudotojo administratoriaus. Fizinis asmuo, kuris registruojasi Sistemoje kaip juridinio asmens atstovas, prisiima pilną atsakomybę už šį savo veiksmą bei Sistemoje atliktų savo veiksmų pasekmes.

16. Juridinio asmens informaciją bei Paslaugų naudotojų atstovų paskyrimą vykdo juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas, Sistemoje pateikdamas reikiamą įgaliojimą šiam veiksmui atlikti. Toks fizinis asmuo yra laikomas Paslaugų naudotojo administratoriumi. Paslaugų naudotojo administratorius konkrečiam Projektui ir konkretiems darbams atlikti paskiria kitus Paslaugų naudotojo atstovus.

17. Prie savo asmeninės paskyros prisijungęs Paslaugų naudotojas turi teisę matyti Projektų, kuriose yra priskirtas kaip dalyvis, informaciją.

18. Paslaugų naudotojas įsipareigoja ir patvirtina, kad registracijos metu pateiks teisingus duomenis apie save ir kad vėliau, paskyroje keisdamas ar pildydamas duomenis tiek apie save, tiek apie Projektus, Elektroninio statybos darbų žurnalo formų įrašuose pateiks tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Paslaugų naudotojui.

19. Paslaugų naudotojo elektroniniu būdu išreikštas sutikimas dėl šių Taisyklių nuostatų, kitų su šiomis Taisyklėmis susijusių sutikimų, leidimų laikymosi turi tokią pačią juridinę galią kaip ir asmens parašu patvirtintas sutikimas.

20. Siekiant išvengti nesklandumų ir užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp statybos proceso dalyvių, Paslaugų teikėjas rekomenduoja statybos dalyviams tarpusavio sutarčių pagalba raštu susitarti arba papildomai vienas kitą informuoti dėl to, jog statybos darbų žurnalas konkrečiame statybos objekte bus naudojamas elektronine forma.

IV. Naujo projekto sukūrimas

21. Projekto inicijavimą, t.y. Elektroninio statybos darbų žurnalo konkrečiam statiniui sukūrimą, turi teisę atlikti Paslaugų gavėjas.

22. Paslaugų gavėjas gali inicijuoti Projektą, atlikdamas šiuos veiksmus:

22.1. Sistemoje pasirinkti naujo Projekto sukūrimo funkciją;

22.2. Nurodyti planuojamam statiniui, kuriam ketinama naudoti Elektroninio statybos darbų žurnalą, išduoto statybos leidžiančiojo dokumento numerį. Ši informacija Sistemoje parenkama tiesiogiai iš oficialios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos duomenų bazės;

22.3. Užpildyti kitus Sistemos reikalaujamus Projekto duomenis apie statinį (Projekto bendros informacijos langą), tarp jų privalomai ir statytojo (užsakovo) duomenis.

23. Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, Sistema Paslaugų gavėjui pateikia pasirašymui Sutartį dėl elektroninio statybos darbų žurnalo. Paslaugų gavėjui pasirašius Sutartį, pasirenkamas numatomas apmokėjimo planas ir atliekamas apmokėjimas. Apmokėjimo sąlygos detaliai nurodomos Sutartyje su Paslaugų gavėju.

24. Elektroninis statybos darbų žurnalas sukuriamas ir gali būti pradėtas naudoti iš karto po to, kai Paslaugų teikėjas gauna apmokėjimą pagal Projekte pasirinktą planą.

25. Baigus kurti Projektą, statybos leidžiančiojo dokumento numerio redagavimas negalimas.

V. Naudotojų priskyrimas

26. Sukurtame Projekte Paslaugų gavėjas, remdamasis tarpusavio sutartimis, turi teisę priskirti kitus Paslaugų naudotojus – statybos dalyvius, kuriems statybos metu teisės aktų nustatyta tvarka kils pareiga pildyti Elektroninį statybos darbų žurnalą.

27. Jei statybos dalyvis yra juridinis asmuo, Atstovo/Atstovų pildysiančių konkretaus Projekto Elektroninį statybos darbų žurnalą paskyrimą bei atšaukimą atlieka Paslaugų naudotojo administratorius.

28. Jeigu Paslaugų naudotojas nėra fizinis asmuo, Paslaugų naudotojo administratorius privalo paskirti tinkamus Paslaugų naudotojo atstovus konkrečiame Projekte, kurie Paslaugų naudotojo vardu naudos Elektroninį statybos darbų žurnalą bei kontroliuoti, savo vidaus dokumentais ir/ar kitomis priemonėmis užtikrinti, kad paskirtasis Paslaugų naudotojo atstovas neperžengtų Paslaugų naudotojo jam suteiktų teisių ir įgaliojimų ribų naudojantis Paslaugomis, o pasikeitus paskirtiems atstovams, panaikinus jiems išduotus įgaliojimus, nedelsiant atlikti ir tokių naudotojų teisių atšaukimą/panaikinimą Sistemoje. Už pranešimą apie Atstovo teisių panaikinimą Sistemoje, pasibaigus atstovavimo santykiams, yra atsakingas Paslaugų naudotojas.

29. Paslaugų naudotojo ar jo atstovo priskyrimas Projekte tolygus statybos darbų žurnalo perdavimui Paslaugų naudotojui.

30. Paslaugų naudotojas netenka prieigos prie Paslaugų naudotojo Projekto Sistemoje, kai:

30.1. Paslaugų gavėjas arba kitas jį paskyręs asmuo Projekte atšaukia Paslaugų naudotojo teisę;

30.2. pačiam Paslaugų naudotojui pateikus atstovavimo teisės pasibaigimą patvirtinančius dokumentus.

VI. Elektroninio statybos darbų žurnalo įrašų pildymas, pasirašymas, redagavimas ir anuliavimas

31. Įrašus Elektroniniame statybos darbų žurnale gali kurti bet kuris Paslaugų naudotojas, priskirtas dalyviu Projekte.

32. Kiekvienas Paslaugų naudotojas visus įrašus, duomenis, dokumentus teikia ir kitus veiksmus atlieka, vadovaudamasis galiojančiais statybos darbų žurnalo pildymo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais ir jų griežtai laikydamasis. Ši Sutartis nepakeičia galiojančių statybos darbų žurnalo pildymo tvarką reglamentuojančių teisės aktų.

33. Paslaugų naudotojas, atlikdamas įrašus ar veiksmus konkrečiame statybos Projekte, Sistemoje turi naudoti konkrečiai tam įrašui ar veiksmui skirtas Elektroninio statybos darbų žurnalo formas.

34. Jei pildant Elektroninio statybos darbų žurnalą būtina pridėti ranka rašytus, braižytus, fotografuotus ar kita forma pateiktus duomenis, Paslaugų naudotojas turi pridėti juos naudojantis atitinkamu įrankiu ir užtikrinant, kad tokie duomenys/ dokumentai būtų įskaitomi, atkuriant juos Sistemoje esančiomis priemonėmis. Paslaugų naudotojas gali talpinti dokumentus Sistemoje nurodytais formatais.

35. Paslaugų naudotojas privalo pasirašyti atliktus įrašus savo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Sistemoje išsaugomi tik kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti įrašai, išsaugant ir jų Laiko žymas.

36. Įrašus turi pasirašyti pagal teisės aktus tai privalantys atlikti atsakingi asmenys (tipiškai darbus atlikęs rangovas ir statybos techninis prižiūrėtojas).

37. Kitus naudotojus pakviesti/paskirti pasirašyti gali bet kuris Projekte dalyvaujantis Paslaugų naudotojas.

38. Jeigu bent vieno Paslaugų naudotojo pasirašytame įraše yra neatitikimas, bet kuris Paslaugų naudotojas gali inicijuoti įrašo redagavimą. Tokiu būdu sukuriama nauja įrašo versija, kuri pasirašoma tokia pačia tvarka (senoji įrašo versija taip pat yra išsaugoma, tačiau nurodoma, jog įrašas yra redaguotas).

39. Juridinę galią turi tik tokie įrašai, kurie yra pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu visų asmenų, kurie tokį įrašą privalo pasirašyti pagal teisės aktus.

40. Paslaugų naudotojas turi teisę anuliuoti savo parašą ant įrašo. Anuliavimas patvirtinamas Paslaugų naudotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Po anuliavimo išsaugoma paskutinė prieš anuliavimą buvusi įrašo versija su parašais ir sukuriama nauja anuliuota versija su anuliuojančio asmens parašu.

41. Nepasirašytą dokumentą ar įrašą bet kuris Paslaugų naudotojas gali redaguoti ar ištrinti.

42. Paslaugų naudotojai taip pat gali teikti pastabas prie konkretaus įrašo ar bendras pastabas projektui. Pastaboje nurodomas paskirtas vykdytojas ir įvykdymo terminas. Kiekviena pastaba yra patvirtinama Paslaugų naudotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pastabos išsprendimas žymimas vykdytojo komentaru, jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.

43. Į Projekto Elektroninį statybos darbų žurnalą taip pat įrašomi visų Inspektuojančių institucijų atstovų atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai pašalinti nustatytus trūkumus.

44. Teismo sprendimu sustabdžius statybą, įrašų atlikimas į Projekto Elektroninį statybos darbų žurnalą (kaip ir visi statybos darbai, išskyrus statybos konservavimo darbus) privalo būti sustabdytas. Paslaugų gavėjas privalo nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui bei visiems Projekto Paslaugų naudotojams apie tai, kad statyba yra sustabdyta. Laiku nepranešęs apie statybos sustabdymą, Paslaugų gavėjas prisiima visas iš neinformavimo ar uždelsimo kylančias pasekmes.

VII. Elektroninio statybos darbų žurnalo užbaigimas, pateikimas komisijai

45. Užbaigus statybą, Paslaugų gavėjas turi teisę suformuoti statinio baigimo akto prašymą bei jį pasirašyti.

46. Statinio baigimo aktą pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašau, suformuojamas statinio baigimo aktas ir Projekto Elektroninio statybos darbų žurnalo nuorašas su visais jame esančiais įrašais, dokumentais, duomenimis ir parašais. Sistema visus šiuos dokumentus sunumeruoja.

47. Elektroninio statybos darbų žurnalo nuorašas pateikiamas Inspektuojančiai institucijai – statybos baigimo komisijai, jos nariams suteikiant prieigą prie Sistemos.

48. Jeigu Inspektuojanti institucija nepatvirtina statinio baigimo akto, o nusprendžia grąžinti Projektą trūkumams pataisyti, Paslaugų gavėjas turi teisę Sistemoje atšaukti statinio baigimo prašymą bei apmokėjus už Paslaugas pagal taikytiną planą pasirinktam terminui, aktyvuoti Projekto redagavimą.

49. Inspektuojančiai institucijai patvirtinus statinio baigimo aktą, Projektas suarchyvuojamas ir saugomas VIII skyriuje ir Sutartyje su Paslaugų gavėju numatyta tvarka.

50. Suformavus ir užbaigus Projekto Elektroninį statybos darbų žurnalą, jo nuosavybės teisė perduodama Paslaugų gavėjui.

VIII. Elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimas

51. Paslaugų teikėjas įsipareigoja saugoti Projekto Elektroninį statybos darbų žurnalą 5 (penkis) metus nuo statinio baigimo akto patvirtinimo datos.

52. Visu Saugojimo paslaugų teikimo terminu Projekto Elektroninio statybos darbų žurnalo duomenų peržiūros galimybė teikiama tik Paslaugų gavėjui. Bet kokios redagavimo funkcijos po statinio baigimo akto patvirtinimo yra panaikinamos.

53. Kitų statybos dalyvių prieigos teisės po statinio baigimo akto patvirtinimo yra panaikinamos.

54. Paslaugų gavėjas turi teisę pratęsti saugojimo laikotarpį, sumokėdamas Sistemoje nurodytą vienkartinį mokestį Sutartyje su Paslaugų gavėju numatyta tvarka.

55. Jei Projektas nėra užbaigiamas statinio baigimo aktu, visi atlikti įrašai bei duomenys saugomi ne mažiau kaip 5 (penkis) metus nuo paskutinio atlikto apmokėjimo už Projekto Elektroninį statybos darbų žurnalą. Pasibaigus 5 (penkerių) metų laikotarpiui šiame punkte nurodytu atveju, Paslaugų teikėjas nebesaugo tokios informacijos.

IX. Paslaugų naudotojo teisės ir pareigos

56. Paslaugų naudotojas privalo:

56.1. susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis ir jų laikytis;

56.2. naudotis Paslaugomis tik jam suteiktų teisių ribose;

56.3. atlikdamas įrašus ar veiksmus konkrečiame statybos Projekte Sistemoje teikti teisingus duomenis ir vadovautis tokius įrašus ar veiksmus reglamentuojančiais teisės aktais;

56.4. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais būtų siekiama pakeisti, sutrikdyti ar kitaip pakenkti Sistemos veikimui ar joje esančiai informacijai, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, šiems naudojantis Sistema.

57. Paslaugų naudotojo nurodymai, pareiškimai, informacija ir kitos valios išraiškos formos, pateiktos į Sistemą, turi tokią pačią teisinę galią kaip ir valia, išreikšta asmeniškai pasirašytame popierinės formos dokumente, yra leistini kaip įrodinėjimo priemonė teismuose, ir šie asmenys privalo prisiimti visus iš tokių veiksmų atsiradusius įsipareigojimus.

58. Naudodamasis atitinkama paslauga ir atlikdamas atitinkamus veiksmus Sistemoje, Paslaugų naudotojas privalo vadovautis šiomis Taisyklėmis, Sistemoje pateiktomis instrukcijomis, nuorodomis, galiojančiais teisės aktais.

59. Jeigu naudojantis Paslaugomis, įvyksta Sistemos techninis gedimas, sistemos klaida ar dėl kitų su Sistemos susijusių priežasčių Paslaugų naudotojas negali prisijungti prie Sistemos ar atlikti jame kokių nors veiksmų, jis privalo nedelsiant pranešti Sistemoje nurodytu Paslaugų teikėjo elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis Sistemos priemonėmis (jeigu tokios yra prieinamos) apie gedimus ir klaidas Paslaugų teikėjui ir, jei yra techninės galimybės, pridėti kompiuterinėmis ar kitomis techninėmis priemonėmis išsaugotą kompiuterio ekrane rodomo vaizdo (įskaitant galimą klaidos pranešimą), kopiją.

60. Draudžiama naudotis Sistema ir/ar Paslaugomis neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

60.1 bet kokiems neteisėtiems veiksmams vykdyti;

60.2 padaryti viešai prieinamas, skelbti bei platinti Sistemoje pasiekiamus Projektų duomenis ar Paslaugų naudotojų duomenis;

60.3 naudoti, publikuoti, siųsti ir (ar) laikyti Sistemos turinį, jeigu tokiais veiksmais būtų pažeidžiamos bet kokios intelektinės nuosavybės teisės.

X. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

61. Paslaugų teikėjas:

61.1. sudaro sąlygas Paslaugų naudotojams naudotis Elektroniniu statybos darbų žurnalu Sistemoje;

61.2. užtikrina, kad Sistemoje pateikiamos Elektroninio statybos darbų žurnalo formos atitinka teisės aktuose nustatytas formas, seka teisės aktų pakeitimus ir esant reikalui Elektroninio statybos darbų žurnalo formas aktualizuoja pagal galiojančias teisės aktų nuostatas;

61.3. fiksuoja ir išsaugo duomenis apie bet kokius Paslaugų naudotojo paskyroje atliktus veiksmus, patvirtintus elektroniniu parašu, įskaitant duomenis apie šių veiksmų atlikimo laiką. Šie įrašai gali būti panaudoti duomenų pateikimo ar gavimo elektroniniu būdu įrodymui;

61.4. užtikrina, kad Sistemoje patalpinti ir /arba pasirašyti dokumentai, jų duomenys, atskiros dalys nebūtų keičiamos, naikinamos ar kitaip modifikuojamos, duomenys išliktų autentiški, patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką;

61.5. saugo Paslaugų naudojo patalpintus įrašus, duomenis, dokumentus visą statybos laikotarpį iki Elektroninio statybos darbų žurnalo užbaigimo, o suformuotą ir užbaigtą Elektroninį statybos darbų žurnalą saugo ne mažiau nei 5 (penkis) metus Sistemoje. Jei Projektas nėra užbaigiamas, įrašai saugomi ne mažiau kaip 5 (penkis) metus nuo paskutinio atlikto apmokėjimo;

61.6. privalo imtis visų prieinamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų paslaugų ir surinktų bei perduodamų duomenų fizinį ir loginį saugumą, išvengti neleistino neįgaliotų asmenų prisijungimo ir/ar arba dokumentų turinio perėmimo;

61.7. kilus poreikiui įrodyti Sistemoje sukurto dokumento ar įrašo tikrumą (pvz. ginčo atveju), pateikti turimus įrodymus, patvirtinančius dokumento ar įrašo tikrumą. Paslaugų teikėjas turi teisę į dėl šio įsipareigojimo turėtų išlaidų atlyginimą;

61.8. Sistemoje nurodytu darbo metu konsultuoja Paslaugų naudotoją elektroniniu paštu, pagalbos centre Sistemoje bei telefonu;

61.9. informuoja Paslaugų naudotojus apie Sistemos patobulinimus ir pakeitimus;

61.10. atsako už Sistemos techninį palaikymą ir šalina Sistemos gedimus;

61.11. sustabdo ar laikinai nutraukia Paslaugų teikimą iškilus Sistemos veikimo techninėms kliūtims, kilus duomenų saugumo grėsmei, Paslaugų naudotojui nesilaikant šios Sutarties ar privalomų teisės aktų reikalavimų, informuodamas apie tai Paslaugų naudotoją jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

61.12. nedelsdamas informuoja Paslaugų naudotoją apie galimybės naudotis Paslaugomis ar jų dalimi sustabdymą (įskaitant, bet neapsiribojant, gedimus, atsiradusius dėl techninių priežasčių) bei sustabdymo panaikinimą;

61.13. esant galimybei iš anksto, informuoja Paslaugų naudotoją apie žinomus ir galimus Sistemos bei trečiųjų asmenų, kuriuos Paslaugų teikėjas pasitelkia Paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos Paslaugų Sistemoje teikimui;

61.14. privalo reaguoti į visus pranešimus apie Sistemos veikimo sutrikimus, gedimus, klaidas ir kitokius trikdžius pasinaudoti Paslaugomis. Paslaugų teikėjas privalo paskirti atsakingus asmenis ir Sistemoje nurodyti jų kontaktus, kurie konsultuos Paslaugų naudotojus dėl Sistemos veikimo trūkumų bei imsis priemonių dėl veikimo trūkumų pašalinimo;

61.15. turi teisę perduoti visą surinktą svarbią informaciją apie Paslaugų naudotoją Inspektuojančioms institucijoms bei teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybės institucijoms, jei tokią pareigą nustato teisės aktai;

61.16. turi teisę perduoti rangovų ir jų atstovų, pasirašiusių žurnale, duomenis institucijoms, atliekančioms išankstinio rangovų kvalifikavimo ir asmenų kvalifikacinių kompetencijų pripažinimo procedūras;

61.17. netikrina Paslaugų naudotojo ar jo atstovų atliktų įrašų teisėtumo, atitikimo teisės aktams. Už šios informacijos pateikimą atsako tik pats įrašą atlikęs Paslaugų naudotojas;

62. Paslaugų teikėjas yra visų autoriaus teisių į Sistemos turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jo naudojimą.

XI. Asmens duomenų apsauga

63. Paslaugų sauga užtikrinama vadovaujantis šiais duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės paslaugų teikimą, elektroninių paslaugų teikėjų veiklą ir duomenų saugą.

64. Paslaugų naudotojas naudodamasis Sistema ir/ar Paslaugomis savo noru ir laisva valia sutinka ir neprieštarauja, kad registracijos metu ar vėliau jo pateikti asmens duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Paslaugų teikėjo duomenų bazėje 10 (dešimt) metų.

65. Paslaugų naudotojas suteikia teisę Paslaugų teikėjui valdyti ir tvarkyti savo asmens duomenis tokia apimtimi ir tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose.

66. Paslaugų teikėjas užtikrina asmens duomenų, gautų vykdant naudojantis Paslaugomis, saugumą. Asmens duomenys naudojami tiek, kiek reikia Paslaugų teikimo užtikrinimui. Tretiesiems asmenims minėti duomenys negali būti atskleisti be šių duomenų subjekto sutikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

67. Rangovai ir jų atstovai, sutikdami su šiomis Taisyklėmis taip pat patvirtina sutikimą, kad jų duomenys gali būti perduodami institucijoms, atliekančioms išankstinio rangovų kvalifikavimo ir asmenų kvalifikacinių kompetencijų pripažinimo procedūras.

68. Paslaugų teikėjas rinks, tvarkys ir saugos Paslaugų naudotojo asmens duomenis automatiniu būdu.

XII. Prisijungimo duomenų saugumas

69. Paslaugų naudotojas privalo užtikrinti visišką prisijungimo duomenų slaptumą, bet kokiu būdu neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys nepasinaudos Paslaugų naudotojo prisijungimo duomenimis prieigai prie Elektroninio statybos darbų žurnalo gauti. Jei Paslaugų naudotojas nesilaikė šio įsipareigojimo ir/ar galėjo, bet neužkirto tam kelio ir/ar tokius veiksmus atliko tyčia ar dėl didelio savo neatsargumo, Paslaugų naudotojas pilna apimtimi prisiima dėl to patirtus nuostolius bei įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius, jei jie buvo patirti dėl Paslaugų naudotojo nurodytų veiksmų/neveikimo.

70. Jei tretieji asmenys prisijungė prie Sistemos, pasinaudodami prisijungimo duomenimis, suteiktais Paslaugų naudotojui, už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus Sistemoje yra atsakingas Paslaugų naudotojas.

71. Jeigu prisijungimo duomenys buvo prarasti ar kitaip pažeistas jų slaptumas, Paslaugų naudotojas privalo nedelsiant kreiptis į duomenis išdavusią instituciją ir juos pasikeisti.

XIII. Kaina ir atsiskaitymo tvarka

72. Elektroninio statybos darbų žurnalas gali būti naudojamas tik iš anksto apmokėjus už naudojimosi juo Paslaugas.

73. Elektroninio statybos darbų žurnalo įkainių planai pateikiami Sistemoje, viešai svetainės adresu: StatybosZurnalas.lt.

74. Atsiskaitymo tvarka yra reglamentuojama Sutartyje su Paslaugų gavėju.

75. Mokėjimai turi būti atliekami tol, kol vykdoma statyba ir naudojamas Elektroninis statybos darbų žurnalas, t.y. nuo Elektroninio statybos darbų žurnalo naudojimo pradžios iki žurnalo užbaigimo ir perdavimo statybos užbaigimo komisijai.

76. Pasibaigus apmokėtam terminui ir Paslaugų teikėjui negavus apmokėjimo už tolimesnį periodą, Elektroninio statybos darbų žurnalo Projekte naudojimas yra stabdomas visiems Projekto naudotojams iki tol, kol bus gautas tinkamas apmokėjimas. Iki tol, kol bus atliktas apmokėjimas, Projektas yra užrakinamas, jokie redagavimo ir peržiūros veiksmai Paslaugų naudotojams nėra leidžiami, išskyrus Inspektuojančias institucijas, kurios ir toliau turi prieigos teisę prie Projekto.

XIV. Atsakomybė

77. Atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

78. Paslaugų naudotojas atsako už:

78.1. Paslaugų naudotojo ir jo atstovų atliekamus veiksmus Sistemoje;

78.2. Paslaugų naudotojo ir jo atstovų Sistemoje teikiamų įrašų, duomenų, dokumentų turinį jo teisingumą, teisėtumą bei savalaikiškumą bei nurodytus klaidingus duomenis;

78.3. tai, kad visi Paslaugų naudotojo veiksmai, susiję su Sutarties vykdymu, atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktus;

78.4. saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria naudodamasis Paslaugų naudotojas ar jo atstovai jungiasi prie Sistemos naudojimą. Paslaugų naudotojas privalo reguliariai atnaujinti antivirusines bei kitas įrangos naudojimo saugą užtikrinančias programas.

79. Paslaugų teikėjas atsako už Paslaugų naudotojų pateiktų įrašų, dokumentų ir kitų duomenų išsaugojimą teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytais terminais. Paslaugų teikėjas neįsipareigoja neterminuotai saugoti naudotojų įkeltų dokumentų.

80. Paslaugų teikėjas netikrina ir nekontroliuoja Paslaugų naudotojų įkeltų įrašų, duomenų, dokumentų turinio. Už įrašų, duomenų, dokumentų turinį, jo teisėtumą bei autorinių teisių laikymąsi yra atsakingas Paslaugų naudotojas, atlikęs konkretų duomenų sukūrimo Sistemoje veiksmą.

81. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas, jei dėl ryšio ar savo turimos galinės įrangos gedimų Paslaugų naudotojai negali prisijungti prie Sistemos arba jei dėl tokių gedimų prarandami ar iškraipomi duomenys, taip pat jei dėl Taisyklių 78.4 punkte nurodyto reikalavimo nesilaikymo Paslaugų naudotojui negali būti suteiktos Paslaugos.

82. Paslaugų teikėjas neužtikrina nepertraukiamos Sistemos veiklos, kadangi Sistemos veiklą gali įtakoti (trikdyti) daugybė veiksnių, kurių Paslaugų teikėjas nekontroliuoja. Paslaugų teikėjas stengsis garantuoti kiek įmanoma sklandesnį Sistemos veikimą, tačiau Paslaugų teikėjas neatsakys už pasekmes, atsirasiančias dėl Sistemos veiklos sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsiras ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

83. Paslaugų teikėjas neatsako už pasekmes, kilsiančias dėl bet kokių Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymo sutrikimo dėl priežasčių, kurias sukėlė trečioji šalis, kurios Paslaugų teikėjas nekontroliuoja.

84. Dėl Paslaugų teikėjo kontroliuojamų priežasčių Sistema gali neveikti, jeigu Sistema buvo pasiekiama daugiau kaip 95% (devyniasdešimt penkis procentus) viso laiko, skaičiuojant ne mažiau kaip 3 (trijų) mėnesių vidurkį.

85. Sistemos veiklos sutrikimais nebus laikomi atvejai, kai Paslaugų teikėjas laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms, ribos prisijungimą prie Sistemos dėl Sistemos remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų, ir jeigu apie tokius atvejus Paslaugų teikėjas informuos Paslaugų naudotoją mažiausiai prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

86. Paslaugų teikėjas neatsako už galimus Sistemos sutrikimus ar nepasiekiamumą ir nedengia vartotojų išlaidų, tiesioginių ar netiesioginių nuostolių ar negauto pelno, taip pat neatlygina už naudotojų patirtus nepatogumus.

XV. Taisyklių nuostatų taikymas ir galiojimas

87. Taisyklių nuostatos įsigalioja nuo jų paskelbimo Sistemoje dienos, o konkrečiam Paslaugų naudotojui pradedamos taikyti, Paslaugų naudotojui susipažinus su Taisyklėmis ir elektroniniu būdu išreiškus savo sutikimą jų laikytis.

88. Galiojančių Taisyklių versija yra saugoma ir pasiekiama Sistemoje esančioje Paslaugų naudotojo paskyroje.

89. Taisyklės galioja, kol Paslaugų naudotojas naudojasi Paslaugomis.

90. Jei bet kuri šios Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Taisyklių nuostatų galiojimui.

XVI. Taisyklių pakeitimai

91. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti ir/ar pildyti Taisykles, laikydamasis šių sąlygų:

92. Jei pakeitimas yra susijęs su esminiu Taisyklių sąlygų keitimu, apie jį Paslaugų naudotojas informuojamas prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Laikoma, kad Paslaugų naudotojas pranešimą gavo ir Taisyklių pakeitimas įsigalioja per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tokio pranešimo patalpinimo Sistemos internetiniame puslapyje, išsiuntimo Paslaugų naudotojui elektroniniu paštu arba kitomis priemonėmis, kurias registruodamasis nurodė Paslaugų naudotojas.

93. Jei Taisyklių sąlygos keičiamos dėl teisės aktų privalomų reikalavimų pasikeitimų, pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo Sistemoje dieną. Toks pranešimas įteikiamas patalpinant Sistemos internetiniame puslapyje, išsiunčiant Paslaugų naudotojui elektroniniu paštu arba kitomis priemonėmis, kurias registruodamasis nurodė Paslaugų naudotojas.

94. Neesminiais Taisyklių pakeitimais laikomi stiliaus ar gramatikos pataisymai, sakinio, punktų, skyrių performulavimas, perkėlimas aiškumo vardan, pavyzdžių prie straipsnių pateikimas ir panašūs pakeitimai. Apie tokius pakeitimus Paslaugų teikėjas informuoti neprivalo.

95. Paslaugų naudotojas įsipareigoja reguliariai, tai yra bent vieną kartą per darbo dieną, tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę ar kitas pranešimų gavimo priemones, kurias nurodė registruodamasis Sistemoje bei Sistemos internetinius puslapius, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties pakeitimus.

96. Jei Paslaugų naudotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę atsisakyti Paslaugų teikimo, informuodamas apie tai Paslaugų teikėją prieš 30 dienų. Paslaugų naudotojo naudojimasis Paslaugų teikėjo paslaugomis po Taisyklių pakeitimo ar papildymo reikš Paslaugų naudotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimu ar papildymu.

97. Paslaugų naudotojas turi galimybę nusikopijuoti ir išsisaugoti Projekto įrašus į savo laikmenas prieš nutraukdamas naudojimąsi Paslaugomis. Atskiras įrašų perdavimas nėra atliekamas.

XVII. Pranešimai

98. Paslaugų naudotojas patvirtina, jog sutinka, kad Paslaugų teikėjas pranešimus Paslaugų naudotojui pateiktų patalpinant juos Sistemoje ir siunčiant elektroninio pašto adresu, kurį Paslaugų naudotojas nurodė registruodamasis Sistemoje. Paslaugų naudotojas patvirtina, kad Paslaugų teikėjo pranešimas, pateiktas bet kuriuo iš paminėtų būdų, bus pateiktas tinkamai. Jei tokie pranešimai nesusiję su esminiu Taisyklių keitimu, bus laikoma, kad Paslaugų naudotojas pranešimą gavo per 24 valandas nuo jo patalpinimo Sistemos internetiniame puslapyje ar išsiuntimo Paslaugų naudotojui elektroniniu paštu momento. Jei pranešimas siunčiamas paštu, bus laikoma, kad Paslaugų naudotojas jį gavo praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms nuo jo išsiuntimo.

99. Paslaugų naudotojas privalo patalpinti, o įvykus pasikeitimams, nedelsiant (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) atnaujinti savo kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei Paslaugų naudotojo adresą), kuriais Paslaugų teikėjas galėtų operatyviai susisiekti su Paslaugų naudotoju ar jo atstovais. Jei Paslaugų naudotojas Sistemoje neatnaujins pasikeitusių kontaktinių duomenų, visos pasekmės dėl Paslaugų teikėjo pranešimų neįteikimo teks Paslaugų naudotojui.

100. Paslaugų naudotojas gali pateikti pranešimus Paslaugų teikėjui Sistemoje nurodytu adresu arba elektroniniu paštu.

XVIII. Kitos nuostatos

101. Taisyklių nuostatų aiškinimui ir taikymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

102. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys dėl šių Taisyklių nuostatų, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.